Onze adviseurs staan klaar.

Voor uw vraagstukken van Communicatie, Personeel & Organisatie bieden we u een compleet aanbod van adviezen en diensten. We hebben bovendien de deskundigheid, de ervaring en de capaciteit ‘in huis’ om een specifiek advies te geven en/of een trainingsprogramma op maat te ontwikkelen. Mediation en interim management maken ons programma compleet. Via mediation helpen we om conflicten op te lossen. We brengen mensen (weer) met elkaar in gesprek. Mediation leidt tot kostenbesparing en minder productiviteitsverlies. Interim management geeft u de mogelijkheid ondersteuning te krijgen bij ondercapaciteiten bij complexe en lastige organisatieveranderingen. De rode draad is inspiratie en binding.

Inspiratie en binding zijn onze kernwaarden omdat we mensen in staat stellen nieuwe ontdekkingen te doen en in beweging te komen. Door te adviseren, te coachen en te trainen helpen we ze verder op weg. Ze krijgen bijvoorbeeld meer bewustwording of ze spreken elkaar meer aan waardoor ze van elkaar leren en steeds beter presteren. Volgens ons werken mensen pas echt optimaal als ze inspiratie en waardering krijgen van de rollen en taken die ze bekleden. Zo dragen we bij aan uw organisatie, helpen we uw ideeën verder uit te werken en uw plannen meer concreet te maken.

We lichten hier enkele adviesprogramma’s nader toe. Het is allesbehalve een compleet overzicht. Bent u op zoek naar een specifiek advies, coaching of training en u vindt hier te weinig van uw gading? Neem snel contact met ons op en we helpen u verder.

Organisatieadvies

Voor ieder vraagstuk een eigen aanpak.
Lees meer...
Hieronder vallen nogal wat vraagstukken die ieder een eigen aanpak vergen. Voor uw organisatie stellen we via een eerste vooronderzoek allereerst een diagnose en formuleren we een eerste advies. Als de situatie erom vraagt, is het aan te raden te kiezen voor een diepgaand onderzoek en daaruit voortkomende begeleiding. Om erachter te komen wat voor vraagstukken er in uw organisatie precies een rol spelen, stellen we u vragen als:
 • In hoeverre gebruikt u in uw organisatie de meest adequate werkmethoden?
 • In hoeverre speelt u in op veranderingen en hoe sluiten uw werkwijzen daarop aan?
 • In hoeverre voldoet uw organisatie aan steeds veranderende eisen en omgeving?
Onze werkwijze typeert zich door verdieping in het vraagstuk of de vraagstukken, de context en de veranderingsmogelijkheden. We structureren het proces voor onderzoek, advies en eventuele veranderingen. We geven aandacht aan de inbreng van medewerkers, management en overige betrokkenen. We onderzoeken neutraal en onafhankelijk. We houden rekening met de cultuur en de situatie van uw organisatie. We nemen actief deel aan de invoering van verbeteradviezen.

Vitalisering van de organisatie

Lees meer...
Vitaliteit
Staat voor energiek, veerkrachtig, fit en onvermoeibaar door kunnen werken met een groot doorzettingsvermogen. Energiek is in dit geval de energie hebben en gemotiveerd zijn om doelen te halen te halen. Veerkracht om de dagelijkse problemen de baas te kunnen.
Spciaal voor dit onderwerp heeft Tocoteam een website ( www.vitalisering.info) ingericht. Op deze website treft u informatie, praktische tips en ideeen voor het verruimen van de duurame inzetbaarheid van uzelf, uw medewerkers en uw organisatie. klik hier voor de website
Vitaliteit wordt meestal in een adem genoemd met duurzame inzetbaarheid. In dat geval zijn er nog twee aspecten van belang. Deze zijn werkvermogen en employability. Twee aspecten die met de psychische en fysieke gesteldheid van een medewerker te maken hebben. Employability verwijst naar het vermogen om nu en in de toekomst verschillende functies en werkzaamheden te kunnen blijven vervullen. In dit kader spreken we ook wel van een “lifetime employability”.

Vitaliteitmanagement
Onze maatschappij verandert continue en veroorzaakt onzekerheid bij mensen. Steeds meer wordt er van ons verwacht dat wij wendbaar en veerkrachtig zijn. Iets wat vitaliteit van ons vraagt.
Onder vitaliteitsmanagement verstaan we het beleid dat is gericht op het bevorderen van vitale oudere en jongere werknemers in een vitale, veerkrachtige en wendbare organisatie.
In het vitaliteitmanagement zitten alle activiteiten die werkgevers ontplooien om hun werknemers te stimuleren tot gezond en productief langer doorwerken en het behouden van plezier in het werk.

Vitaliteitmanagement geeft een andere invalshoek Van negatief gericht op het voorkomen van ziekte en uitval naar positief gericht op het bevorderen van welzijn, employability en gezondheid.
In plaats van de nadruk te leggen op negatieve uitkomsten van het werk, zoals werkstress, arbeidsongeschiktheid, uitval, burn-out en andere psychische klachten geeft vitaliteitmanagement juist aandacht aan het bevorderen van gezondheid en welbevinden en aan de omstandigheden en randvoorwaarden die dat ondersteunen en versterken.
Het uiteindelijke doel is om op deze manier optimaal functioneren en langer doorwerken mogelijk te maken.

Waarom al die aandacht voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid?
Een belangrijke reden is wel het onbetaalbaar worden van allerlei vervroegde uittredingsregelingen en het feit dat de AOW leeftijd is verschoven naar 67 jaar. Echter het is niet de enige reden. In onze moderne organisaties is door het al jarenlang afwezig zijn van oudere werknemers het omgaan met deze specifieke groep werknemers in onbruik geraakt. We weten niet meer hoe we met oudere medewerkers moeten omgaan en het imago van de oudere medewerker is ook nog eens verslechterd.
We kunnen dan ook stellen dat alle vervroegde uittredingsregelingen een negatief gevolg hebben gehad op onze visie over de inzetbaarheid van oudere medewerkers.
Anno 2016 zullen we er aan moeten wennen dat onze organisaties bevolkt gaan worden door steeds ouder wordende medewerkers. En als we daar geen adequaat beleid opzetten kunnen we wachten op de problemen die zich aan gaan dienen.

Vitaliteit en uw organisatie
U wilt ongetwijfeld weten of uw organisatie naast de verschillende duurzaamheiddoelstellingen ook voldoet aan de vitaliteitseisen anno 2016. Is uw organisatie vitaal. Ongetwijfeld weet u als manager al veel. Er zijn uitkomsten van werktevredenheidsonderzoeken, ziekteverzuimcijfers en cijfers over natuurlijk verloop.  Alleen de vraag is of dit u voldoende zicht geeft op de vitaliteit van uw organisatie.
Een vitaliteitsscan kan u helpen een antwoord op die vraag te vinden.
Waar bestaat zo’n scan uit:
-    inhoud en organisatie van het werk (kwaliteit van de arbeid)
 • o    de arbeidsvoorwaarden
 • o    de arbeidsinhoud
 • o    de arbeidsverhoudingen
 • o    de arbeidsomstandigheden
-    de toepassing van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid in het organisatiebeleied
 • o    leiderschapsstijl van de managers
 • o    doelstelling van het beleid
 • o    de kritische succesfactoren
 • o    de communicatie
-    de geschiktheid van de medewerker voor de functie
 •  kennis 
 •  competenties
 •  de vitaliteit van de medewerkers gemeten in:
 • fysieke conditie
 • mentale conditie
 • sociale conditie
 • motivatie

Competentiemanagement

Het verbinden van de doelen van uw afdeling of organisatie.
Lees meer...
Stuurt u op specifieke, persoonsgebonden eigenschappen? Laat u die tot uiting komen in succesvol gedrag? Is het doel uw afdeling of organisatie succesvol te laten zijn? Ja? Dan ‘doet’ u aan competentiemanagement. Dit houdt in dat u de doelen van uw afdeling of organisatie met elkaar verbindt en dat u stuurt op de (kern)competenties die daarvoor nodig zijn. Competentiemanagement geeft u instrumenten om te coachen op competenties van uw medewerkers en te sturen op gedrag. Met zogenaamde kerncompetenties krijgt u gereedschappen voor functiebeschrijvingen, formatieplannen en uw eigen managementstijl. U krijgt competentieprofielen voor selectie, ontwikkeling, beoordeling en loopbaanprognoses. Om de invoering van competentiemanagement bij uw afdeling of organisatie succesvol te laten verlopen, zetten we (globaal) de volgende stappen:

1. Start: uw vraag -> onze bijdrage -> duidelijkheid -> afspraken;
2. Visie: organisatieniveau -> successen -> wat nodig is -> kerncompetenties;
3. Functieniveau: kerncompetenties -> competentieprofielen;
4. Persoonsniveau: individuele competenties -> vergelijking competentieprofielen;
5. Ontwikkeling: mismatch -> tips -> Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) -> gesprek -> contract;
6. Einde facilitering; vinger aan de pols en ondersteuning.

Teamrollen

Effectief samenwerken door beter zicht op de rollen in het team.
Lees meer...
Tocoteam is sedert 2009 geaccrediteerd in het afnemen van de Belbin teamroltest. Onze trainers hebben in Cambridge bij het Instituut van de grondlegger van de theorie van de teamrollen hun accreditatie behaald.
Belbin ontwikkelde een theorie op basis van een uitgebreid onderzoek in Henley in Groot Brittannië waarin hij 9 teamrollen ontdekte.
Teamrollen geeft managers, directies, teams  en individuen inzicht in de wijze waarop wordt samengewerkt. Teamrollen zijn favoriete gedragingen van mensen die zij inzetten op het moment dat zij samenwerken met anderen. Teamrollen zeggen niets over goed of fout gedrag, teamrollen zeggen wel iets over de effectiviteit van het gedrag van mensen in bepaalde samenwerkingsrelaties met andere teamrollen.
Bent u benieuwd hoe uw teamrol er uit ziet? Hoe de teamrollen van uw managementteam eruit zien? of hoe de teamrollen van uw medewerkers er uit zien? Dan is het tijd om bij Tocoteam de online Belbin teamrol test te doen.
Een test die u zelf invult en waar u mensen uit uw omgeving voor uitnodigt om over u in te vullen.
De uitkomst is een gedegen rapport dat op een gevalideerde en wetenschappelijke gefundeerde manier u vertelt welke teamrollen in uw bereik liggen, welke teamrollen te ontwikkelen zijn en welke teamrollen u beter kunt vermijden.
Informatie waar u mee verder kunt en voor uzelf een inschatting kunt maken welke teamrollen u kunt inzetten om nog meer effectiviteit te behalen met uw team.
 

Medezeggenschap en ondernemingsraden.

Maak uw medezeggenschap nog effectiever.
Lees meer...
Tocoteam is al geruime tijd actief in het trainen en begeleiden van Ondernemingsraden en medezeggenschapsraden / commissies.
De onderwerpen waarin wij trainen variëren van
-verandermanagement
-strategische keuzes
-onderhandelen
-vergadertechniek
-samenwerken met behulp van teamrollen.
 
Veel onderwerpen die wij hebben getraind bij grotere en kleinere gemeenten, zorginstellingen, universiteiten en verenigingen.
Wij kunnen startende OR-en maar ook ervaren OR-en inzicht geven met behulp van de Belbin online teamroltest in de meest effectieve vorm van samenwerken. Kleine aanpassingen die kunnen leiden tot meer vergaderplezier en betere resultaten. Daarnaast ontstaat een professioneel team dat beter en effectiever kan overleggen met de bestuurders van de organisatie.
Mijn trainingen Geselecteerde trainingen
Je hebt geen trainingen geselecteerd.
Website
Over Tocoteam
Volg Tocoteam op:
Tocoteam
Lissenvaart 12
2724 SH Zoetermeer
Tel: +31 6 510 515 41
hansriebroek@tocoteam.nl
www.tocoteam.nl


BTW-nr: NL001309779B84
KvK-nr: 69512701

Statutair gevestigd te:
's-Gravenhage