Meerwaarde

Tocoteam telt een groot aantal trainers-adviseurs met hun specifieke discipline. Door onze vast banden met deze vrijwel onuitputtelijke kennispool kunnen wij elk advies- of trainingsproject direct in gang zetten of zonodig op maat samenbouwen.
Binnen de bandbreedte Personeel, Organisatie en Communicatie bieden we u alle specialismen.
Al onze freelancers zijn gebonden aan onze Privacy regels.


Uw Privacy

Tocoteam, gevestigd aan Groningsestraat193, 2587PD Den Haag (NL), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 
Contactgegevens:
https:\\www.tocotem.nl 
Groningsestraat193
2587PD Den Haag (NL)
  +31(0)651051541
 
J.P.H.Riebroek is de Functionaris Gegevensbescherming van Tocoteam.
 Hij is te bereiken via hansriebroek@tocoteam.nl
 
Persoonsgegevens die wij verwerken:
Tocoteam verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hansriebroek@tocoteam.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Tocoteam verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Tocoteam verwerkt informatie die in het kader van een training of coaching aan Tocoteam wordt verstrekt. Dit valt onder het beroepsgeheim van de trainer of coach. 
 
Geautomatiseerde besluitvorming
Tocoteam neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.  Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tocoteam) tussen zit.  Tocoteam gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: 
Google analystics voor het bijhouden van bezoekers aantallen,  hierbij gebruiken wij geen naar personen herleidbare gegevens.
Mailchimp voor nieuwsbrief verzending.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Tocoteam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Email adressen in het contactpersonen systeem  staan in en beveiligde omgeving.
Interplace Belbin teamrol testen(Online) zolang het gebruik ervan gerechtvaardigd is voor trainings- en/ of coachingsactiviteiten. Zie hiervoor ook de privacyverklaring van de online aanbieder Belbin Nederland.
De door IXLY Nederland aangeboden online 360 graden feedback testen bewaren wij zolang het gebruik ervan gerechtvaardigd is voor trainings- en/ of coachingsactiviteiten. Zie hiervoor ook de privacyverklaring van de online aanbieder
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Tocoteam verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tocoteam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Tcoteam gebruikt geen technische en functionele cookies. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tocoteam en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hansriebroek@tocoteam.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Tocoteam wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Tocoteam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met  hansriebroek@tocoteam.nl
 

 

Het team dat u inspireert om van uw plan een succes te maken.

Mijn trainingen Geselecteerde trainingen
Je hebt geen trainingen geselecteerd.
Website
Over Tocoteam
Volg Tocoteam op:
Tocoteam
Lissenvaart 12
2724 SH Zoetermeer
Tel: +31 6 510 515 41
hansriebroek@tocoteam.nl
www.tocoteam.nl


BTW-nr: NL001309779B84
KvK-nr: 69512701

Statutair gevestigd te:
's-Gravenhage